Privatlivspolitik for Fodklinikken PH

Fodklinikken PH v/PiaNora Klinte Søndergaard er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 1.Dataansvarlig
Fodklinikken PH v/ PiaNora Klinte Søndergaard
Skovvangsvej 23, 4600 Køge, telefon +45 61716820, CVR.nr.: 36872799, e-mail piaheinricy@mail.dk

2. Personoplysninger og formål
I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider og journalisering af din behandling har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse
  • Personnummer/CPR.nr.
  • Helbredsoplysninger
  • oplysning om andet sundhedspersonale, offentlig myndighed eller forsikringsselskab
  • pårørende eller værge

Jeg har tavshedspligt og alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling.

Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger
Klinikken videregiver kun dine personoplysninger, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

Dine personoplysninger behandles således udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Efter afgivelse af dit samtykke vil dine oplysninger i nødvendigt omfang kunne videregives til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale (f.eks. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere, andre fodterapeuter) som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis Sygeforsikring Danmark.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling på Klinikken.

Fodklinikken PH anvender pt fysisk (papir) journal. Din journal opbevares i aflåst skab.

I min fysiske kalender fremgår dine aftaler med navn og evt. behandlingstype. I min mobiltelefon gemmes dit telefonnummer og navn. Korrespondance via Facebook/messenger eller mail, sker alene på dit initiativ.

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Fodklinikken PH har registreret om dig. Hvis du ønsker det, kan klinikken udleverer kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod klinikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for klinikkens behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil klinikken ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal.

Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos klinikken, eller begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til dataansvarlig (jf. pkt. 1.)

5. Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. Varighed af opbevaring
Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Undtagelse herfor er hvis der er verserende klagesag, erstatningssag eller andet der gør at dine data skal gemmes i længere tid.

7. Klage
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

8. Brug af cookies
Klinikkens hjemmeside ”www.fodklinikkenph.dk” placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.

Den 23.5.2018